Mitä perhekonstellaatio on?

Voisit yllättyä, jos tietäisit miten paljon omasi, vanhempiesi ja isovanhempiesi lapsuuden tapahtumat vaikuttavat elämääsi jokainen päivä. Perhekonstellaatio on uusi terapiamuoto, joka auttaa sinua ymmärtämään perheesi ja läheisten ihmistesi vaikutusta elämääsi ja löytämään keinoja kehittää näitä suhteita – ja sitä kautta koko elämääsi.

Monet ovat kokeneet saaneensa merkittävää apua perhekonstellaatiosta ja ei siis ihme, että sen suosio kasvaa koko ajan.

Menetelmän avulla voimme aivan uudella tavalla ymmärtää ongelmiemme juurisyitä ihmissuhteissa, työelämässä, rahan ja onnistumisen kanssa ja vaikeissa tunnetiloissa - käsiteltävän asian ei tarvitse liittyä perheeseen. Saamme syvempää ymmärrystä mistä ongelmamme tai sairautemme kumpuavat ja miten voimme tuoda positiivista muutosta niihin.

Esimerkkejä ongelmista, joihin voi saada apua perhekonstellaatiosta:

 • riitaisaan tai vaikeaan ja haastavaan suhteeseen jonkun läheisen ihmisen kanssa (kumppani, äiti, isä, lapsi, sisar, ystävä, esimies, työkaveri, jne)

 • vaikeisiin tunteisiin, kuten yksinäisyyteen, ahdistukseen, joille ei löydy selkeätä syytä

 • vaikeuteen löytää kumppania tai rakentaa hyvää parisuhdetta

 • suvussa oleviin vaikeisiin menetyksiin, kuten Karjalan menetys

 • vaikeaan rahatilanteeseen ja ylipäätään vaikeuteen menestyä

 • pattitilanteeseen ammatinvalinnan suhteen

 • haasteeseen terveyden kanssa

 • vaikeuteen työyhteisössä

Suvussa tapahtuneet vaikeat tapahtumat kulkevat alitajuisesti suvussa eteenpäin tuleville sukupolville. Esimerkiksi, jos menettää äitinsä tai isänsä nuorena (alle 15-vuotiaana), tämä on vaikea tapahtuma, josta ihmiselle jää syvä suru. Tämä suru kulkeutuu suvussa uusille sukupolville. Sodat ovat jättäneet traumaattiset jälkensä perheisiin. Tästä käytetään myös termiä ”taakkasiirtymä” – vaikeat tunteet siirtyvät kuin taakkoina uusille sukupolville. 

Aina kyse ei siis ole ollenkaan siitä, että olisi huonot välit vanhempiensa kanssa. On mahdollista, että välit ovat mitä rakastavimmat ja hyvät – ja siitä huolimatta suru kulkee perheessä eteenpäin. Näihin asioihin perhekonstellaatio voi olla suureksi avuksi.

Menetelmän hyödyt

Perhekonstellaatiolla on joitakin aivan erityisiä hyötyjä verrattuna moneen muuhun terapiamuotoon:

 • Edistää arvostuksen kehittymistä ihmissuhteissa. Se lisää ymmärrystämme kokonaisuudesta, ja että jokainen on tehnyt parhaansa ja siten auttaa meitä kokemaan kiitollisuutta ja rakkautta.

 • Menee nopeasti asioiden ytimeen ja tuottaa syvällisiä oivalluksia. Monissa muissa terapioissa aikaa voi kulua kuukausia tai vuosia, mutta kun ihminen tulee perhekonstellaatioon, hänen ongelmansa ydin saattaa löytyä tunnissa. Tämä johtuu siitä, että menetelmän avulla voidaan tarkastella koko systeemiä yli sukupolvien eivätkä sanat rajoita tai hämää, vaan menetelmä johdattaa emotionaalisen ytimen äärelle.

 • Lisää ymmärrystäsi ihmisestä osana yhteisöään. Kukaan meistä ei ole irrallinen, vaan me olemme osa isommasta kokonaisuudesta, kuten perheestä, työyhteisöstä ja kansasta. Samoin monet oireet, joita kannamme, saattavatkin liittyä tähän isompaan systeemiin, ja ymmärtämällä oireiden todellisia syitä pystymme kohtaamaan asian ratkaisevasti paremmin.

 • Saattaa tukea koko perheesi hyvinvointia. Vaikka tulisit yksin konstellaatioryhmään, perhekysymystesi työstäminen tukee koko perheesi (tai muun käsiteltävän taustasysteemin) hyvinvointia. Saat apua itsellesi ja sen kautta syntyy apua myös muille.

 • Opit paljon vain katsomalla muiden konstellaatioita. Vaikka et tekisikään omaa konstellaatiota, monella ihmisellä on samankaltaisia kysymyksiä ja ongelmia. Vain katsomalla tai osallistumalla apuhenkilöinä heidän konstellaatioihin opit valtavasti ja imet itseesi syvää inhimillistä viisautta. Sitä paitsi konstellaatioissa koetut tunteet tekevät hyvää kaikille läsnäolijoille.

Mutta on hyvä huomata, että vaikka yksittäinen konstellaatio saattaa tunnissa tuottaa merkittäviä oivalluksia, on tämäkin lopulta pitkä prosessi. Sulateltavaa voi riittää kuukausiksi ja jopa vuosiksi. Ja useiden konstellaatioiden kautta omat kysymykset avautuvat kuin sipulin kuoret – menetelmästä saa elinikäisen kasvun tuen.

Konstellaatio pähkinänkuoressa

Systeeminen konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä ikään kuin avata ikkuna näkymättömään dynamiikkaan ihmisten välillä. Sen alkuperäinen muoto, perhekonstellaatio, on terapiaa, ja sen on kehittänyt saksalainen terapeutti Bert Hellinger perustuen mm. fenomenologiseen psykologiaan. Menetelmästä on syntynyt myös organisaatiokonstellaatio, jonka avulla voidaan kehittää työyhteisöjä ja jopa yritysten strategiaa ja brändiä. Lisäksi menetelmää käytetään myös yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen erilaisten ryhmien välisistä jännitteistä ja ratkaisujen löytämiseen tällaisten jännitteiden purkamiseksi.

Yleensä perhekonstellaatio toteutetaan ryhmäterapiana, eli silloin osallistut konstellaatioryhmään, joka voi kestää päivän tai useita päiviä. Jokainen voi vuorollaan tehdä oman konstellaation, jolloin muut toimivat apuhenkilöinä eli edustavat perheesi jäseniä – tai niitä ihmisiä, joita ohjaaja näkee hyväksi ottaa konstellaatioon. Sen lisäksi, että menetelmä auttaa tunnistamaan monenlaisten ongelmien alkusyitä, se auttaa löytämään ratkaisuja.

Konstellaatio muistuttaa hieman psykodraamaa, mutta ilman ”draamaa”. Työskentely on hiljaista, jopa hidasta ja herkkää ja meditatiivista. Tämä mahdollistaa, että voidaan tunnistaa pinnan alla olevat oikeasti tärkeät emotionaaliset kokemukset.

Menetelmä voi näyttäytyä jopa mystisenä. Ja on totta, että vaikka tutkimusten mukaan menetelmä on luotettava keino nostaa esille näkymättömiä dynamiikoita, vielä ei pystytä täysin selittämään, miten on mahdollista, että apuhenkilöt tuntevat kehossaan edustamansa henkilön kokemuksia. Näin kuitenkin tapahtuu, ja juuri se mahdollistaa syvän ymmärryksen syntymisen.

Konstellaatio voidaan tehdä myös yksilösessiona, eli silloin tulet yksin terapeutin luokse ja hän käyttää apuna erilaisia symboleja, kuten tyynyjä, joiden avulla konstellaatio tehdään. Silloin terapeutti itse käy kokemassa eri tahojen kokemuksia.

Menetelmä on voimakas, ja sen ohjaaminen edellyttää ohjaajalta/terapeutilta hyvää koulutusta – ja ennen kaikkea omien kysymystensä läpikäyntiä. Tätä menetelmää ei voi oppia kirjoista lukemalla, vaan on työstettävä itseään ja oltava mukana monissa konstellaatioissa useiden vuosien ajan. Tästä syntyy syvä inhimillinen emotionaalinen ymmärrys ihmiseen vaikuttavista systeemisistä voimista.

Tutkimus osoittaa menetelmän tehon

Vuonna 2016 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan 96 % vastaajista koki saaneensa elämää ja ihmissuhteita tukevia oivalluksia ja jopa 53 % perhekonstellaation osallistuneista koki, että elämässä oli tapahtunut merkittävä muutos konstellaation ansiosta. Tämä on huomattava määrä, sillä muutos on saattanut tapahtua jo ensimmäisellä kerralla, ja toisaalta kaikilla ei edes ole ollut syvää ongelmaa, jota työstää ryhmässä, vaan vain kiinnostus menetelmän käyttöön. Käytännössä jokainen osallistuja on saanut elämää ja ihmissuhteita tukevia oivalluksia, ja muita tyypillisiä hyötyjä ovat olleet mm. selkeytyminen ja myötätuntoisemmaksi ja rakastavammaksi tuleminen.

 

Sanallisissa kommenteissa tuli mm. seuraavia arvioita:

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

”Laskeutui syvä rauha.”

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

”Kokemus oli hämmentävä. Käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

Kyselyyn osallistui myös useita terapeutteja ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat tutustuneet menetelmään. He kaikki kokivat menetelmän hyvin positiivisesti. He totesivat muun muassa:

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

Systeeminen konstellaatio on aloittanut uuden aikakauden

Suomessa yksi menetelmää pisimpään tehneistä on Jani Roman, joka ystävänsä Amita Lehden kanssa käytännössä toi menetelmän Suomeen 2000-luvun alussa. Jani oli tehnyt jo ennen perhekonstellaatiota psykodraamaa vuodesta 1994 ja opiskeli psykodraamaohjaajaksi, kun hän kuuli menetelmästä.

”Koin heti, vain lukemalla menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin tekstejä, että tässä on jotain minulle! Niinpä aloin etsiä maailmalta terapeuttia, jonka voisimme tuoda Suomeen opettamaan meillä tätä. Amita tunsi saksalaisen Svagito Liebermeisterin ja siitä tämä alkoi.”

Ensin Jani vain ammensi perhekonstellaatiosta ja siihen liittyvistä oivalluksista itselleen ja työsti omia kysymyksiään, mutta alkoi pian soveltaa konstellaatiosta tulevaa systeemistä ymmärrystä myös organisaatioiden kehittämisessä perhekonstellaation tekemisen rinnalla. Jani opiskeli perhekonstellaatiota Svagiton ja muutaman muun kouluttajan lisäksi Itävallassa myös Bert Hellingerin luona. Pitkä kokemus kiteytyi syksyllä 2016 julkaistuun ensimmäiseen suomenkieliseen kirjaan.

”Systeeminen ymmärrys on ollut minulle aivan keskeinen asia. Se on tuonut monet langanpäät yhteen. Olen yli 20 vuoden ajan kehittänyt itsetuntemustani, opiskellut ja tutkinut, ja systeemisen ymmärryksen myötä tästä kaikesta on tullut kokonaisuus.”

”Uskon, että perhekonstellaatio, ja menetelmän kaksi muuta sovellusmuotoa organisaatiokonstellaatio ja yhteiskunnallinen konstellaatio, tarjoavat aikamme ihmisille aivan mullistavan keinon ratkoa sekä henkilökohtaisia että yhteisiä haasteita. Olemme astuneet uudelle aikakaudelle!

Lue blogikirjoitus "Mitä tehdä kun en saanut lapsena sitä mitä olisin tarvinnut?"

Oma_Voima_tm_neliö.png

Ensimmäinen suomalainen kirja konstellaatiosta on ilmestynyt lokakuussa 2016. > Lue lisää