Mitä organisaatiokonstellaatio on?

Tiesitkö, että psykologinen turvallisuus vaikuttaa eniten työyhteisösi onnistumiseen? Organisaatiokonstellaatio on yksi lupaavimmista ja tehokkaimmista keinoista kehittää työyhteisön toimivuutta ja ihmissuhteita.

Jo tuhannet organisaatiot ympäri maailman käyttävät systeemistä konstellaatiota toimintansa kehittämiseen. Se on tuottanut merkittäviä parannuksia johtamisessa, yhteistyössä, kulttuurin kehittämisessä ja strategian sekä brandin kehittämisessä. Ei siis ihme, että siitä on tullut esimerkiksi osa Ruotsin johtavia johtamiskoulutusohjelmia.

Systeeminen konstellaatio tuo aivan uutta näkökulmaa organisaatioiden kehittämiseen. Se avaa ikkunan yhteisön näkymättömään dynamiikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää sitä tavalla, mikä voi olla muuten vaikeaa ellei jopa mahdotonta. Menetelmä toimii myös strategian kehittämisessä ja erilaisten skenaarioiden testaamisessa.
 

Esimerkkejä, joihin menetelmä sopii hyvin:

 • Tiimin kokemat ongelmat jaksamisessa ja motivaatiossa

 • Yhteistyön ongelmat

 • Luottamuspula johdon ja henkilöstön välillä

 • Korkea vaihtuvuus

 • Johtamisen ongelmat

 • Konfliktit

 • Toiminnan suunnan epäselvyys tai se on kokonaan kadonnut

 • Fuusiot ja erilaiset integraatiot

 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • Priorisointiongelmat

 • Uuden strategian luominen

 • Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen

 • Asiakas ei luota organisaatioon

 • Yhteisö on joutunut huonoon mediavaloon

Menetelmän hyödyt

Organisaatiokonstellaatiolla on joitakin aivan ainutlaatuisia hyötyjä verrattuna moneen muuhun organisaatioiden kehittämisen menetelmään:

 • Edistää ihmisten välistä keskinäistä arvostusta ja psykologista turvallisuutta. Menetelmän avulla nähdään ja koetaan, miten ongelmien taustoilla on todellisia syitä, jotka usein ovat jääneet pimentoon. Näitä kohtaamalla syntyy uudenlaista arvostusta ja yhteistyön edellytykset paranevat.

 • Löytää nopeasti ongelmien ytimen. Menetelmä ohittaa puheen ja selitykset, minkä ansiosta se pääsee usein nopeasti ongelmien ytimeen.

 • Tuottaa kestäviä ratkaisuja. Konstellaatio ottaa huomioon koko systeemin ja sen avulla voidaan etsiä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuudessa eivätkä vain osaoptimoi yhden osapuolen näkökulmasta.

 • Kehittää johtajuutta ja henkilökohtaista selkeyttä. Menetelmä haastaa johtajia kehittämään johtajuuttaan ja vuorovaikutustaan. Usein tämä antaa syvällisiä henkilökohtaisia oivalluksia, jotka auttavat henkilökohtaisessa kehityksessä. Menetelmä vahvistaa johtajaa ja auttaa häntä toimimaan systeemin palveluksessa.

 • Paljastaa isomman kokonaisuuden ja lisää ymmärrystä kunkin roolista ja paikasta siinä. Jokainen näkee asiat vain omasta näkökulmastaan ja on avartavaa tajuta isompi kokonaisuus, jossa myös historialla on paikkansa: mikään ei ole syntynyt itsestään. Lyhytnäköisyyteen perustuva toiminta sammuttelee tulipaloja (huonolla menestyksellä), mutta isompaan kokonaisuuteen perustuva ymmärrys poistaa tulipalojen alkusyyt.

 • Voidaan ymmärtää kunkin systeemiin kuuluvan tahon kokemuksia. Tämä auttaa erilaisessa suunnittelutyössä, koskien esimerkiksi strategiaa, brändiä tai tuotteita.

 • Opit paljon vain seuraamalla konstellaatioita. Konstellaatiot tuottavat syvällistä ymmärrystä kulloinkin tarkasteltavasta aiheesta, ja ne voivat liittyä markkinointiin, vuorovaikutukseen, johtamiseen, yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen, organisointiin, palkitsemiseen, prosessien kehittämiseen, jne.

Psykologinen turvallisuus tärkein menestystä ennustava tekijä

 

Googlen tekemän laajan tutkimuksen johtopäätös oli, että tiimien menestystä ennustaa parhaiten tiimissä koettu psykologinen turvallisuus. Tiimien sisäinen hetero- tai homogeenisyys tai esimerkiksi persoonallisuuspiirteet eivät ennustaneet yhtä luotettavasti tulevaa menestystä. Psykologinen turvallisuus liittyy ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin. Ja toki voimme hyvin ymmärtää, että jos ihmiset uskaltavat luottaa, he ovat vapaampia käyttämään koko kapasiteettiaan, luottamaan intuitioon ja tekemään parempaa yhteistyötä sekä antamaan rehellistä palautetta.

Taikapeili ihmisten kokemuksiin

Organisaatiokonstellaatiot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin:

 • Työyhteisön toiminnan kehittäminen eli nykysysteemin tilan diagnosointi ja kehittäminen – liittyy systeemin toiminnan kehittämiseen ja psykologiseen turvallisuuteen

 • Tulevaisuuteen suuntautuvat, eri vaihtoehtoja arvioivat ja miten eri toimijat kokevat nämä – liittyy tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Jälkimmäinen tulevaisuuteen suuntaava menetelmän käyttö hyödyntää konstellaation lähes mystistä kykyä toimia taikapeilinä ihmisten kokemuksiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa, miten keskijohto suhtautuu ylimmän johdon uuteen organisaatiomalliin tai miten asiakkaat reagoivat uuteen palvelumalliin. Tätä menetelmän taikapeiliominaisuutta on tutkittu paljon ja tutkimusten mukaan se tuottaa luotettavan kokemuksen. Vielä ei kyetä tarkkaan selittämään mihin ilmiöihin tämä perustuu, mutta luotettavuutta pidetään jo todistettuna esimerkiksi uusissa väitöskirjoissa, joita Euroopassa aiheesta tehdään, jolloin tutkimuksen aiheena on oltava esimerkiksi konstellaation soveltaminen - luotettavuus ei ole enää uutta.

Konstellaatio pähkinänkuoressa

Systeeminen konstellaatio on toiminnallinen ja kokemuksellinen menetelmä ikään kuin avata ikkuna näkymättömään dynamiikkaan ihmisten välillä. Sen alkuperäinen muoto, perhekonstellaatio, on terapiaa, ja sen on kehittänyt saksalainen terapeutti Bert Hellinger perustuen mm. fenomenologiseen psykologiaan.

 

Menetelmästä on syntynyt myös organisaatiokonstellaatio, jonka avulla voidaan kehittää työyhteisöjä ja jopa yritysten strategiaa ja brändiä. Lisäksi menetelmää käytetään myös yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen erilaisten ryhmien välisistä jännitteistä ja ratkaisujen löytämiseen tällaisten jännitteiden purkamiseksi.

Yleensä organisaatiokonstellaatio toteutetaan ryhmätilaisuutena, jolloin sovitusta aiheesta tehdään konstellaatio siten, että ryhmän jäsenet edustavat konstellaatioon mukaan valittuja tahoja. Tahot voivat olla yksittäisiä ihmisiä, kuten ylin johtaja, tai ryhmiä, kuten johtoryhmä tai keskijohto. Tahot voivat olla myös abstrakteja elementtejä, kuten osaaminen, strategia, luottamus tai organisaatiorakenne. 

Systeeminen konstellaatio muistuttaa hieman psykodraamaa, mutta ilman ”draamaa”. Työskentely on hiljaista, jopa hidasta ja herkkää ja meditatiivista. Tämä mahdollistaa, että voidaan tunnistaa pinnan alla olevat oikeasti tärkeät emotionaaliset kokemukset. Tämä on usein juuri niitä kohtia, joista syntyy syvällisimmät oivallukset, sillä ihmiset ohjautuvat pääasiassa näiden emotionaalisten vireiden kautta, eivät ”järjen” ohjaamina.

Menetelmä voi näyttäytyä jopa mystisenä. Ja on totta, että vaikka tutkimusten mukaan menetelmä on luotettava keino nostaa esille näkymättömiä dynamiikoita, vielä ei pystytä täysin selittämään, miten on mahdollista, että apuhenkilöt tuntevat kehossaan edustamansa henkilön kokemuksia. Näin kuitenkin tapahtuu, ja juuri se mahdollistaa syvän ymmärryksen syntymisen.

Konstellaatio voidaan tehdä myös yksilösessiona, eli silloin tulet yksin ohjaajan luokse ja hän käyttää apuna erilaisia symboleja, kuten tyynyjä, joiden avulla konstellaatio tehdään. Silloin ohjaaja itse käy kokemassa eri tahojen kokemuksia.

Menetelmä on voimakas, ja sen ohjaaminen edellyttää ohjaajalta/terapeutilta hyvää koulutusta. Vaikka organisaatiokonstellaatiossa ei käsitellä kenenkään henkilökohtaisia asioita, vaan vain työhön liittyviä kuvioita, on ohjaajalla oltava kokemusta myös perhekonstellaatiosta, sillä vain sitä kautta – ja omien kysymystensä läpikäymisen kautta – syntyy syvällinen ymmärrys ihmissysteemien toiminnasta. Tätä menetelmää ei voi oppia kirjoista lukemalla, vaan on työstettävä itseään ja oltava mukana monissa konstellaatioissa useiden vuosien ajan. Tästä syntyy syvä inhimillinen emotionaalinen ymmärrys ihmiseen vaikuttavista systeemisistä voimista.

Kokemuksia organisaatiokonstellaatiosta

 

Anne Schneider, Varuboden-Oslan hallintojohtaja, tutustui menetelmään Varubodenin ja Oslan fuusion yhteydessä. Schneider toimi fuusion loppupuoliskon ajan virkaatekevänä toimitusjohtajana.

 

Jo ennen fuusion käytännön toteutuksen alkua yritys sopi Jani Romanin kanssa fuusion tueksi yhteisen organisaatiokulttuurin rakentamisen hankkeen, joka kesti kaikkineen kaksi vuotta. Fuusio arvioitiin jälkeenpäin erittäin hyvin onnistuneeksi.

”Sain mahdollisuuden kokeilla organisaatiokonstellaatiota ensimmäistä kertaa osuuskauppamme Varuboden-Oslan fuusion yhteydessä vuonna 2011. Vaikka luulisi, että kahden samaan ryhmään kuuluvan kahden suhteellisen samanlaisen osuuskaupan sulautuminen olisi helppoa, niin todellisuudessa jokaisella yrityksellä on oma uniikki kulttuurinsa ja niiden yhdistäminen (tai tarkemmin sanottuna uuden kulttuurin rakentaminen) on aina haasteellista.


Koska en ollut aikaisemmin kokenut konstellaatiota, suhtauduin siihen alussa hieman skeptisesti, koska vain lukemalla siitä on hyvin vaikeaa tajuta mitä se itse asiassa on. Konstellaation aikana tajusin vasta mistä on kyse ja konstellaatiossa selvästi näki mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota fuusiossa. Näin esim. selvästi, että tulevalla uudella johtoryhmällä tulee olla merkittävä rooli ja että fuusioituvat osuuskaupat eivät olleet aivan tasavahvoja joka asiassa. Havainnoista oli hyötyä fuusioprosessin aikana ja usein palasin näihin havaintoihin. 


Toinen konstellaatio, jossa olin mukana muutama vuosi fuusion jälkeen liittyi uuden päällikköportaan rakentamiseen. Jälleen kerran sain tärkeitä oivalluksia konstellaation aikana siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun luodaan uusi organisaatio, joka on aina herkkä asia. 


Kolmas konstellaatio liittyi työvuorojärjestelmän jalkauttamiseen ja myös sen aikana koin monta oivallusta. 


Olen myös opiskellessani johtamistaitoja Ruotsissa kokenut konstellaation, jossa selvästi näki, että toimitusjohtaja oli hyvin kaukana omasta johtoryhmästään eräässä ruotsalaisessa yrityksessä. 


Voin lämpimästi suositella konstellaatiota kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat muutoksia, pieniä tai suuria ja haluavat olla askeleen edellä ennen toteuttamista. Kaikki vaikuttaa yleensä kaikkeen.

Anne Schneider, OTK, varatuomari
hallintojohtaja
Varuboden-Osla

Tutkimus osoittaa menetelmän tehon

Uusin tutkimustieto tukee konstellaatioiden käyttöä. Esimerkiksi keväällä 2016 suoritetun kyselytutkimuksen (n=40) mukaan 93 % organisaatiokonstellaatioita kokeneista arvioi, että menetelmä tuo paljon tai erittäin paljon lisäarvoa organisaatioiden kehittämiseen.

 

Kaikki kyselyyn osallistuneet ylimmän johdon edustajat kokivat menetelmän erittäin positiivisena. Osa oli jopa kokenut, että yksittäinen konstellaatio oli tuottanut merkittävän muutoksen organisaation toimintaan.

Vastaajat kommentoivat mm.:


”Auttaa ymmärtämään organisaation dynamiikkaa ja rajavetoa yksilöiden omien ongelmien ja yhteisön ongelmien välillä.”


”Yhteisön/organisaation kokonaissynergia ja tarkoitus selkeytyvät ja haasteet tulevat näkyviksi.”

”Tulos oli todenmukainen.”

”Ilmaisuvoimainen tapa kuvata dynamiikkaa.”

”Sain vastauksia ja oivalluksia.”

”Sai toisenlaisen kuvan oman organisaation tilanteesta ja henkilösuhteista.”

Systeeminen ymmärrys tulee kaikkialle yhteiskuntaan

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa. Hän on tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi yhteisön kehittämisen menetelmänä.

”Havahduin näihin kysymyksiin vuonna 1995 toimiessani Imatran Voiman laadun- ja toiminnan kehittämisestä vastaavana. Toimme taloon parasta kansainvälistä osaamista laadun-, prosessien- ja tiimien kehittämisessä, opiskelin Brysselissä Euroopan laatupalkinnon itsearviointiin ja vedin läpi organisaation toiminnan kehittämisen projekteja. Isännöin kahdesti vuodessa koko henkilöstön tilaisuuksia, joissa kävimme läpi sähkömarkkinoiden muutosta ja kehittämistoimenpiteitä. Teimme todella paljon. Silti ihmiset sanoivat, että mikään ei ole muuttunut.

 

Tämä hämmensi, mutta sitten ymmärsin, että todellinen muutos on suhtautumisen muutos: miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa, työhönsä ja myös itseensä. Tästä oivalluksesta lähti tutkimusmatka, jolla olen edelleen. Ensin tuli dialogi ja vuorovaikutustaidot, sitten organisaatiokulttuuri ja lopuksi systeeminen ymmärrys.”

Jani on toteuttanut 15 organisaation kanssa kehityshankkeita, joissa on samalla tutkittu systeemiseen konstellaation käyttöä. Tulokset ovat hyviä. Osalla on tapahtunut jopa merkittäviä muutoksia. Tutkimushankkeen lisäksi hän on tehnyt konstellaatioita useissa muissa organisaatioissa kaikilla tasoilla, jopa tehdassalien lattialla tehdastyöntekijöille. Suurimassa konstellaatiossa oli samanaikaisesti 100 osallistujaa.

”Kehityshankkeet ovat olleet kokonaisuuksia, ja konstellaatiota olen käyttänyt harkiten. Tärkeintä on ollut systeeminen ymmärrys, eli ymmärrys siitä, millaiset näkymättömät voimat vaikuttavat läpi organisaation. Tämän ymmärryksen ansiosta onnistuimme esimerkiksi useissa suurissa fuusioissa niin hyvin rakentaessamme yhteistä kulttuuria.”

”Uskon, että systeeminen ymmärrys lyö itsensä läpi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Se näkyy jo terapiassa, se tulee voimalla organisaatioiden kehittämiseen ja kokemukseni ovat erittäin hyviä yhteiskunnallisten asioiden työstämisessä. Me olemme systeeminen kokonaisuus, ja siksi tämä uusi ajattelu tuo meille uusia mahdollisuuksia toimia aiempaa paremmin.”

> Katso ILMAINEN video miten konstellaatio auttaa työyhteisön kehittäjää!

Tunti huippukiinnostavaa asiaa!
Oletko koskaan toivonut, että voisit saada näkyville työyhteisöissä vaikuttavat dynamiikat sellaisella tavalla, että se ei herätä uhkaa, vaan ohjaa ratkaisuihin?

"Katsoin webinaarin ja vaikutuin"
"Oli niin hyvä, että katsoin sen toiseen kertaan"

Muuta materiaalia

Katso uusi kirja "Systeeminen konstellaatio"

Opiskele organisaatiokonstellaatiota: https://www.dialogi-instituutti.fi/koulutukset

Katso kalenterista mm. konstellaatioryhmiä: https://www.dialogi-instituutti.fi/kalenteri

Mene Dialogi-instituuttin etusivulle täältä.

Lataa KAKSI ILMAISTA ARTIKKELIA orgnisaatiokonstellaatiosta: https://www.dialogi-instituutti.fi/organisaatiokonstellaatioartikkeli

Seuraava organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutus alkaa syyskuussa 2018!

Lue lisää täältä!

Ensimmäinen suomalainen kirja konstellaatiosta on ilmestynyt lokakuussa 2016. > Lue lisää