Panostasi tarvitaan. Teoillasi on merkitystä.

Coachaamalla muutat maailmaa.

Mindful Systemic Coach™

Mindfulness & Systemic Understanding based Coaching Programme

Dr. Jani Roman

Haluatko, että työlläsi on syvää vaikuttavuutta?

 

Haluatko antaa asiakkaallesi peilin, joka muuttaa hänen työyhteisönsä ja jopa hänen elämänsä?

 

Haluatko itsellesi selkeyttä ja hyviä ihmissuhteita?

 

Panoksellasi on merkitystä.

 

Oletko jo tullut elämässäsi kohtaan, jossa merkityksellisyys, yhteys itseen ja muihin ovat arvokkaimpia asioita? Oletko koskaan toivonut, että saisit siihen sellaista tukea, mikä nostaa sinua ja kannattelee, kun vielä harjoittelet?

 

Siksi esittelen sinulle nyt Mindful Systemic Coach™ -koulutuksen...

Mindful Systemic Coach™ -koulutus auttaa sinua tekemään hyvää maailmassamme. Kehität itsetuntemustasi, selkeyttäsi ja kykyäsi rakentaa hyviä ihmissuhteita. Opit, millaiset näkymättömät dynamiikat ohjaavat ihmisiä ja miten antaa heille peilin, joka auttaa heitä kulkemaan kohti sitä, mitä he oikeasti kaipaavat.

 

MSC perustuu mindfulnessiin ja systeemiseen ymmärrykseen. Molemmat ovat erinomaisia keinoja parantaa suorituskykyä, kasvaa ihmisenä, kehittyä esimiehenä, edistää hyvinvointia ja rakentaa hyviä ihmissuhteita.

Mindfulness - tietoisen läsnäolon taito

 

Tuhannet tutkimukset ovat osoittaneet mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon hyödyt: stressi vähenee, elämänhallinta paranee, mentaalinen suorituskyky kasvaa, ongelmanratkaisukyky kehittyy ja hyvinvoinnin kokemus, myötätunto sekä elämänilo lisääntyvät.

 

Mindfulness kehittää myös tunneälyä, joka vaikuttaa ihmisen menestykseen enemmän kuin perinteinen älykkyys [1].

Systeeminen ymmärrys

 

Systeeminen ymmärrys on ymmärrystä ihmisestä sosiaalisena olentona, jolle ihmissuhteet ovat kaikkein tärkeimpiä (vrt. tunneäly).

 

Se on myös ymmärrystä yksilön liittymisestä isompaan kokonaisuuteen, jossa systeemin osat ovat yhteyksissä toisiinsa (usein näkymättömästi) ja vaikuttavat keskeisesti niin yhteisön kuin sen jäsenten toimintaan. Systeemisen ymmärryksen kehittyminen antaa meille aivan uusia mahdollisuuksia ratkoa kohtaamiamme haasteita henkilökohtaisella ja yhteisellä tasolla – ja lopulta koko ihmiskuntana osana planeettamme ekosysteemiä.

 

Systeeminen ymmärrys voi tuoda merkittäviä positiivisia muutoksia henkilökohtaiseen elämään ja organisaatioiden toimintaan [2].

Coachaus

 

Coachaus on kumppanuutta ja yhteistyötä, joka vapauttaa ihmisessä olevia mahdollisuuksia. Se on tiedostamista ja vastuullisuutta. Se on uudenlaisen kulttuurin rakentamista, jossa ei etsitä syyllisiä, vaan synnytetään oppimista.

 

Coachaus inspiroi merkityksellisyyteen, kokonaisuuden ymmärtämiseen ja mielekkäiden tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Coachauksen keskeisiä työkaluja ovat coachin läsnäolo, tarkkaavaisuus ja usko ihmiseen, mitkä ilmenevät hänen esittämiensä kysymysten ja tekemiensä ohjausten kautta.

Kenelle?

 

Koulutus antaa sinulle syvää itsetuntemusta, henkistä tasapainoa, ihmissuhdetaitoja ja hyvinvointia. Saat työkaluja ja osaamista tukea itseäsi ja muita.

 

Kasvat aidosti coachiksi – läsnäolevaksi, tunneälykkääksi ja dialogiseksi sekä vastuulliseksi valmentajaksi, joka mahdollistaa merkityksellisen kasvun.

 

 • Kehittäjille, jotka pitävät laajemman perspektiivin ymmärtämistä ja merkityksellisyyttä tärkeinä – ja haluavat käyttää kykyjänsä muiden ja maailman tukemiseen.

 

 • Johtajille ja esimiehille, jotka haluavat saada parempia tuloksia aikaiseksi ja uskovat ihmisiin.

 

 • Asiantuntijoille ja työyhteisöjen jäsenille, jotka haluavat kehittää elämänhallintaansa ja ihmissuhdetaitojaan sekä kykyä käyttää kapasiteettiaan työssään – ja tukea muita samassa.

 

 • Jokaiselle, joka haluaa saada syvällisen tuen omalle kasvulleen mindfulnessin ja systeemisen ymmärryksen avulla (sinun ei tarvitse välttämättä coachata muita – oma kasvu on kuitenkin tärkeintä).

 

Koulutus on sinulle, joka uskot ihmisessä – niin sinussa kuin muissakin – oleviin mahdollisuuksiin onnistua, tehdä hyvää elämässään, tehdä merkityksellisiä asioita ja kasvaa vastuulliseksi sekä tietoiseksi ihmiseksi.

 

Koulutus on sinulle, joka haluat antaa parhaan panoksesi maailmallemme – tehdä jotain hyvää ja arvokasta, joka tukee myös tulevia sukupolvia.

Maailmamme tarvitsee jokaisen panosta

 

Ihmiskunta kohtaa suuria haasteita. Ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja saastuminen ovat todellisuutta. Samoin kansojen konfliktit ja niitä seuraavat pakolaisaallot. Kulttuurien törmäykset. Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä. Varallisuuden kasautuminen yhä harvemmille. Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly. Populismi ja valeuutiset. Epäluottamus ja jännitteet eri ryhmien välillä. Polarisaatio ja ihmisten eriytyminen omiin kupliinsa. Demokratian uskottavuuden haasteet.

 

Kaikki nämä ovat ihmisten aikaansaannoksia. Meidän aikaansaannoksiamme.

 

Tarvitsemme viisautta. Kykyä kohdata itsemme ja toisemme. Vastuunottoa tunteistamme ja teoistamme. Kykyä katsoa asioita useasta näkökulmasta. Inhimillistä ymmärrystä. Kykyä nähdä asioita suuremmasta perspektiivistä.

 

Haluamme kokea merkityksellisyyttä. Haluamme tukea elämää.

 

Mindful Systemic Coach™ -koulutus on syntynyt näistä tarpeista.

Miksi sinä osallistuisit johtajana tai asiantuntijana?

 

Miksi esimies tai työyhteisön asiantuntija haluaisi osallistua coaching-koulutukseen?

 

Coachauksen ydin on usko omaan ja muissa olevaan potentiaaliin, mikä tukee vahvuuksien kehittämistä, ratkaisujen löytämistä ja työssä onnistumista.

 

Johtamisessa tämä tarkoittaa yhteistyötä ja kumppanuutta käskemisen ja kontrolloimisen sijaan. Coachaava johtaminen rakentaa kehitysmyönteistä kulttuuria. Se lisää tiedostamista ja vastuullisuutta. Sellainen lisää työntekijöiden halua antaa täyden panoksensa.

 

Coachaava johtaminen ja coachaava kollegiaalisuus (työntekijöiden keskinäinen yhteistyö) lisäävät omistajuuden kokemusta työstään. Se tukee ihmisten keskinäistä kunnioitusta, psykologista turvallisuutta, dialogisuutta, erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja hedelmällistä yhteistyötä.

 

Johtaja ja asiantuntija eivät kuitenkaan saavuta näitä mahdollisuuksia pinnallisella käyttäytymisellä. Mindful Systemic Coach™ -koulutus on kokemuksellista oppimista, mikä tukee aitoa ja syvällistä kehitystä ja taitojen omaksumista – kyse on kasvusta ihmisenä.

 

Lisäksi MSC antaa henkilökohtaisia työkaluja stressin hallintaan, ihmissuhteiden kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kaikki nämä ovat arvokkaita investointeja yrityksen ja sen ihmisten hyvinvointiin ja menestykseen.

 

Miksi osallistuisit yksityishenkilönä?

 

Moni on kiinnostunut coachaamisesta ja haluaa toimia coachina joko yksityisille ihmisille tai organisaatioiden työntekijöille. Toiset haluavat käydä koulutuksen vain itsensä takia.

 

Mindful Systemic Coach™ -koulutus on ainutlaatuinen yhdistelmä tietoisen läsnäolon taitoa, systeemistä ymmärrystä ja tavoitteisiin johtavaa coachausta. Jokainen näistä yksinään on arvokas – ja yhdessä ne muodostavat poikkeuksellisen mahdollisuuden kasvaa ihmisenä.

 

Onko mitään tärkeämpää kuin kyetä olla läsnä omassa elämässään? Olla läsnä, olla tietoinen – ne heijastuvat kaikkeen tekemiseen yksin ollessasi, ihmissuhteissasi, itseäsi toteuttaessasi ja työssäsi. Kukapa ei haluaisi kyetä tekemään itselleen ja läheisilleen parempia valintoja?

 

Systeeminen ymmärrys mullistaa kykymme rakentaa hyviä ihmis- ja työsuhteita. Se vapauttaa meitä perheen sisällä kulkevista taakkasiirtymistä. Se antaa meille laajempaa perspektiiviä – ja auttaa löytämään oman voimamme tehdä hyvää elämällämme. 

 

Systeeminen ymmärrys auttaa meitä ymmärtämään vastuumme ja vaikutuksemme. Se auttaa meitä tunnistamaan projektioitamme ja luomaan arvostukseen perustuvia ihmissuhteita. Systeeminen ymmärrys voi todella mullistaa elämämme!

 

Coachaaminen on tapa olla muiden kanssa tasaveroisena, dialogisena ja toista kunnioittavana. Se auttaa meitä ja kumppaneitamme tunnistamaan tavoitteemme ja saavuttamaan ne.

 

Kun coachaaminen yhdistyy tietoiseen läsnäoloon ja systeemiseen ymmärrykseen, olemme todellakin luomassa parempaa maailmaa!

Kun osaat coachata tavalla, joka perustuu systeemiseen ymmärrykseen ja tietoiseen läsnäoloon…

Voit esimerkiksi…

 • tukea asiakastasi, jolla on ongelmia työnsä kanssa

  • autat häntä tunnistamaan mikä on hänen todellinen tavoitteensa – tuet hänen motivaatiotaan, itseymmärrystään ja merkityksellisyyden kokemustaan

  • nostat hänen tietoisuuttansa todellisuudesta ja hänen omasta vaikutuksestaan siinä

  • autat häntä tunnistamaan keinoja kulkea kohti tavoitteitaan ja ratkoa kohtaamiaan ongelmia

  • tuet hänen päätöstään ryhtyä toimeen

 • tukea asiakastasi, joka on joutunut konfliktiin

  • autat häntä saavuttamaan emotionaalisen tasapainon

  • autat häntä löytämään sellaiseen suhteen konfliktiin ja toiseen osapuoleen, joka tuo selkeyttä ja auttaa kohtaamaan konfliktin

  • tuet häntä löytämään mahdollisia konkreettisia keinoja konfliktin selvittämiseksi

 • tukea asiakastasi, jonka organisaatiossa yhteistyö ei toimi

  • autat häntä löytämään positiivisen ja mielekkään suunnan, jota kohti kulkea

  • autat häntä tunnistamaan mitä organisaatiossa todella tapahtuu ja mitä sille voisi tehdä

  • tuet häntä rakentavaan yhteistyöhön muiden kanssa ja vaikuttamaan positiivisesti organisaation kulttuurin kehittymiseen

  • tuet häntä tekemään konkreettisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden edistymistä

 • tukea asiakastasi, jonka on toteutettava muutos työyhteisössään

  • autat häntä ymmärtämään millainen muutos todella on ja mikä on hänen tavoitteensa

  • autat häntä hahmottamaan miten organisaation eri osat suhtautuvat muutokseen

  • autat häntä tunnistamaan oman vaikutuksensa muutoksen onnistumiseen

  • autat häntä löytämään keinoja muutoksen edistämiseksi

  • autat häntä toteuttamaan valitsemiaan keinoja muutoksen edistämiseksi

  • autat häntä oppimaan prosessin aikana ja tarvittaessa suuntaamaan toimintaansa uudelleen

 • tukea asiakastasi, joka haluaa kehittää johtamistaan

  • autat häntä luomaan inspiroivan ja silti realistisen tavoitteen itselleen

  • autat häntä tunnistamaan oman johtajuutensa todellisuutta

  • autat häntä kehittämään suhdettaan alaisiinsa ja yhteistyökumppaneihin

  • autat häntä saavuttamaan asettamansa tavoitteet

 • tukea kollegaasi, joka kipuilee tavoitteidensa saavuttamisen kanssa

  • autat häntä tunnistamaan mikä on hänelle oikeasti tärkeätä

  • autat häntä tunnistamaan mitä kaikkea liittyy hänen tavoitteidensa saavuttamiseen

  • autat häntä löytämään realistisia keinoja edistää tavoitteitaan – tai kohdata ja ratkoa tilanne jollain muulla tavalla

  • samalla tuet koko työyhteisösi kehittymistä ja onnistumista

 • tukea asiakastasi, joka etsii uutta suuntaa elämälleen

  • autat häntä pääsemään kontaktiin syvempien tarpeidensa kanssa

  • tuet hänen mielekkyyden ja merkityksen kokemusta

  • nostat hänen tietoisuuttaan elämänsä realiteeteista ja kehittämään niihin tasapainoisempaa suhdetta

  • tuet konkreettisten askeleiden ottoa kohti niitä asioita, jotka täyttävät paremmin asiakkaasi syvemmät tarpeet

 • tukea ystävääsi tai läheistäsi, joka kokee olevansa jumissa

  • autat häntä pääsemään kontaktiin syvempien tarpeidensa kanssa

  • autat häntä tunnistamaan jumiin liittyvää kokonaisuutta

  • tuet häntä tunnistamaan mahdollisuuksia edetä

  • tuet häntä toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka ovat linjassa hänen syvempien tarpeidensa kanssa

 • ​tukea ystävääsi, joka kärsii ihmissuhteestaan ja on valmis tutkimaan asiaa ja tekemään tarvittavia muutoksia

  • autat häntä pääsemään yhteyteen itsensä kanssa

  • autat häntä näkemään objektiivisemmin mitä hänen ihmissuhteessaan todella tapahtuu

  • autat häntä kehittämään omaa suhdettaan toiseen ihmiseen, itseensä ja muihin tilanteeseen kuuluviin ihmisiin – ja löytämään uudenlaista ymmärrystä

  • tuet häntä ryhtymään toimeen ja tekemään muutoksia – ja oppimaan niistä

 • tukea ihmistä, joka haluaa löytää tasapainoa elämässään

  • autat häntä rentoutumaan, rauhoittumaan ja tulemaan läsnäolevammaksi

  • tuet häntä syvempien tarpeidensa tunnistamisessa

  • tuet häntä tekemään itselleen ja läheisilleen parempia valintoja

  • tuet häntä elämään läsnäolevammin ja tietoisemmin

 • tukea itseäsi ja läheisiäsi elämän monissa haasteissa.

Kukapa ei haluaisi itselleen tällaista tukea?

Mitä erityistä Mindful Systemic Coach’auksessa on verrattuna tavalliseen coachaamiseen?

MSC-coach on enemmän läsnä aidosti omana autenttisena itsenään. Hänen läsnäoloaan tukee hänen itsetuntemuksensa ja kokemuksensa mindfulnessista. Tästä läsnäolosta käsin hän kykenee tukemaan asiakastaan tavalla, joka synnyttää luottamusta ja turvallisuutta.

 

Tavallinen coachaus voi keskittyä tavoitteiden määrittämiseen ja suunnitelman rakentamiseen siitä miten tavoitteisiin päästään, mutta MSC kohdistaa huomion myös tavoitteiden taakse: mikä on oikeasti merkityksellistä ihmiselle, mikä on enemmän harmoniassa hänen autenttisen itsensä kanssa?

 

MSC ei yritä manipuloida ihmistä ostamaan jonkin toisen tavoitteita, vaan MSC auttaa ihmistä löytämään oman paikkansa maailmassa – sillä ainoastaan siitä käsin hänellä on käytössään koko voimansa ja kapasiteettinsa. Tämä paikka ei ole staattinen ja se voi toteutua monissa yhteisöissä. Se on elävä suhde asioihin ja ihmisiin ja vastaa kysymykseen: mikä on minulle oikeasti merkityksellistä?

 

MSC auttaa tunnistamaan näkymättömiä dynamiikoita ja toimintamalleja, jotka ohjaavat ihmistä ja hänen yhteisöään. Tästä tunnistamisesta syntyy syvällisiä oivalluksia, jotka voivat mullistaa niin yksilöiden elämiä kuin yhteisöjen toimintaa.

 

MSC:ssa kyse on kontaktista todellisuuteen ja siinä olevaan keskinäisriippuvuuteen. Kukaan ei ole yksin, vaan me olemme kaikki osia samasta kokonaisuudesta.


Mitä saat?

 

 • Syvällistä oppia ihmissysteemeistä ja niitä ohjaavista dynamiikoista.

  • Syvennät yhteyttä itseesi.

  • Kehität ihmissuhteitasi syvällä tasolla.

 • Opit miten ohjata konstellaatioita asiakkaillesi.

  • Pienen kynnyksen sosiometriset harjoitukset.

  • Yksinkertaiset konstellaatiot työtilanteisiin, elämäntilanteisiin ja yhteisöllisiin kysymyksiin.

 • Opit miten coachata asiakkaitasi systeemisen ymmärryksen avulla.

  • MSC:n GROW-prosessi.

 • Läpikäyt mindfulnessprosessin, joka tukee läsnäoloasi, tasapainoasi ja hyvinvointiasi.

  • Takaisin tasapainoon™ -kasvuohjelma, joka perustuu mindfulnessiin ja traumaterapiaan.

 • Saat tukea ja kannattelua, joka jatkuu koulutuksen jälkeenkin.

  • MSC Sangha – kanssaharjoittajien yhteisö, jossa ystävät tukevat toinen toisiaan kasvun tiellä.

  • Voit osallistua seuraavien kurssien lähipäiviin ja kerrata – konstellaatioiden oppiminen vaatii paljon harjoittelua!

 

Mindful Systemic Coach™ -koulutus ei ole terapiakoulutus. Voit kuitenkin halutessasi jatkaa opiskelujasi vieläkin pidemmälle systeemisen konstellaation ohjaajaksi osallistumalla tämän koulutuksen jälkeen Peili™-perhekonstellaation kasvuryhmään (24 lähipäivää).

 

Mindful Systemic Coach™ -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia coachina yksityisille ihmisille ja organisaatioiden työntekijöille.

 

Voit tämän koulutuksen jälkeen suorittaa myös yhden päivän mittaisen lisäosan, jolloin sertifioidut MSC mindfulnessohjaaja™:ksi. Ilman sitäkin voit tämän koulutuksen jälkeen ohjata mindfulnessharjoituksia. Sertifiointipäivässä opit MSC:n oman 12 viikon mindfulnessohjelman, jota voit vetää ryhmille.

Pieniä_ihmeitä_2019_osa_1_MSC_tm_perspek
Pieniä_ihmeitä_2019_osa_1_MSC_tm_iso_res

Osa 1: Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutus

 

Ainutlaatuinen tutkimukseen perustuva Pieniä ihmeitä™ -verkkokoulutus avaa sinulle portin elävään inhimilliseen ymmärrykseen ihmisestä sosiaalisena olentona… ja opettaa sinulle 6 kk:ssa, miten teet 4:llä tavalla turvallisen konstellaation.

 

Tutkimusten mukaan jo yksikin konstellaatio voi tuottaa merkittävän muutoksen asiakkaallesi ja hänen työyhteisöönsä.

 

Mukana on ensimmäistä kertaa erittäin mielenkiintoiset YLEISIMMÄT DYNAMIIKAT ERILAISTEN ONGELMIEN TAUSTALLA ja YKSILÖOHJAUS ILMAN APUHENKILÖITÄ -osiot. Lisäksi mukana on mm. JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN ja KONFLIKTIEN KÄSITTELY.

 

Pieniä ihmeitä™ on helpoin tapa oppia systeemisen konstellaation menetelmää ja ENSIMMÄINEN ASKEL.

 

Koulutus on itsenäinen, eli voit käydä sen, vaikka et haluaisikaan hakea MSC-koulutuksen toiseen osaan. Se on kuitenkin suoritettava, jos haluat hakea toiseen osaan.

 • Vastaavaa koulutusta ei ole

 • Opit 4 + 1 tapaa tehdä turvallisen konstellaation

 • Voit opiskella menetelmää kotonasi, sinun ei tarvitse lähteä ajamaan pitkiä matkoja koulutustilaisuuksiin

 • Pieniä ihmeitä™ on Osa 1 Mindful Systemic Coach™ -koulutuksesta – ensimmäinen askel, jonka voit ottaa systeemisen konstellaation maailmaan.

"Kurssi ylitti odotukseni: lyhyeen aikaan mahtui sopuisasti syvällisesti asettuvia ja liikkuvia asioita; lisäksi asiat ovat heti otettavissa käyttöön jonkinlaisella intensiteetillä."

 

"Kurssi antaa hyvän pohjan konstellaatiosta ja systeemisyydestä."

 

Palautteiden keskiarvo on 4,25 

100 % suosittelee kurssia

Tämä on ENSIMMÄINEN ASKEL ja aloitat huiman matkan systeemiseen ymmärrykseen! Lähde mukaan matkalle, joka nostaa osaamisesi uudelle tasolle!

 

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”

 

ALKAA 13.2.2019!

 

> Lue lisää Pieniä ihmeitä™ -koulutuksesta

 

Osa 2: Mindful Systemic Coach™ -koulutus

 

Koulutuksen toinen osa kestää noin vuoden ja sisältää 14 lähipäivää sekä verkossa tapahtuvat koulutusosuudet. Se sisältää myös Takaisin tasapainoon™ -verkkopohjaisen koulutuksen, joka on mindfulnessiin ja traumaterapiaan perustuva kasvuohjelma.

 

Lähipäivissä saat syvällisen kokemuksen systeemisestä konstellaatiosta ja ymmärryksestä ja opit, miten ohjaat yksinkertaisia konstellaatiota:

 

 • työtilanteissa

 • elämäntilanteissa

 • yhteisöllisissä tilanteissa

 

Tämä ei ole terapeuttikoulutus, mutta voit jatkaa halutessasi kouluttautumista systeemisen konstellaation ohjaajaksi, johon kuuluu lisäksi vuoden mittainen perhekonstellaation kasvuryhmä (Peili™) ja terapeuttiseen ohjaamiseen keskittyvä vuosi.

 

Erityistä tässä koulutuksessa on, että ne, jotka osallistuvat osaan 2 Mindful Systemic Coach™ -koulutuksessa, voivat tulla kertaamaan seuraavien koulutusten lähipäiviin hyvin edullisesti (30 €/pvä). Tämä mahdollistaa myös edistyneempien ja aloittelevien opiskelijoiden verkoston kehittymistä ja toisilta oppimista. Kutsumme tätä MSC Sanghaksi (sangha tarkoittaa kanssaharjoittajien yhteisöä).

 

Systeemisen konstellaation syvällinen oppiminen vaatii paljon kokemuksellista työskentelyä ja siihen tämä koulutus antaa upean ja ainutkertaisen mahdollisuuden!

 

Lähiopetuspäivät:

 

 1. MSC:n perusteet ja läsnäolon taito (mindfulness) 2 pvä

 2. Ihmissysteemit osa I – perusteet ja systeeminen coachaus (systeeminen ymmärrys) 2 pvä

 3. Ihmissysteemit osa II – ihmissuhteet ja dialogi (systeeminen ymmärrys) 2 pvä

 4. Ihmissysteemit osa III – organisaatiot, maailma ja ohjaaminen (systeeminen ymmärrys) 2 pvä

 5. MSC coachaaminen (coachauksen harjoittelu) 2 pvä

 6. Harjoittelua (coachaajana toimiminen) 2 pvä

 7. Koulutuksen päätös ja sertifiointi 2 pvä

 

Lähipäivissä teet paljon harjoituksia teemaan liittyen sekä koet useita perhe-, yhteiskunnallisia ja organisaatiokonstellaatioita. Opit työkaluja, joiden käyttöä voit alkaa harjoitella omien harjoitusasiakkaidesi kanssa.

 

Koulutuksen runkona on verkkokoulutus, jossa perehdyt käsiteltäviin asioihin kuukausittain vuoden aikana. Lisäksi aloitat heti koulutuksen alussa mindfulnessprosessin eli Takaisin tasapainoon™ -kasvuohjelman.

 

Kaikki nämä voit helposti tehdä työn ohessa.

 

Hinta osa 2 Mindful Systemic Coach™

 

Koulutuksen hinta on 3950 euroa (sis. alv 24%).

 

Yli 20 hengen yrityksille hinta on 3950 euroa + alv 24 %.

 

Huomaa, että koulutuksen hintaan sisältyy 312 euron (sis. alv 24%) arvoinen Takaisin tasapainoon™ -mindfulnessin kasvuohjelma.

 

Huomaa myös, että voit osallistua oman koulutusryhmäsi lähipäivien jälkeen muihin vastaaviin lähipäiviin ja kerrata ja syventää oppimaasi (tai jos olet missannut jonkin päivän)! Ylimääräisille päiville osallistuminen maksaa vain 30 euroa (sis. alv 24%) per päivä.

 

Ylimääräisiin päiviin (MSC Sangha) osallistuminen on ainutlaatuinen etu hankkia itselleen paljon kokemusta! Voit osallistua näille ylimääräisille päiville niin kauan kuin koulutuksia toteutetaan ja päiville mahtuu osallistujia.

 

MSC Sangha on todella merkittä etu, mikä antaa sinulle kehittymisessäsi pitkäaikaisen tuen.

Koulutusajankohdat osa 2

 

Lähipäivien aikataulu: ensimmäinen päivä klo 9:30-18, toinen päivä klo 9:30-17.

 

Paikka: Espoo (Scandic Espoo).

 

MSC 2-2019

 1. 19.-20.9.2019

 2. 31.10.-1.11

 3. 4.-4.12

 4. 30.-31.1.2020

 5. 12.-13.3

 6. 28.-29.5

 7. 27.-28.8

 

Hakeminen koulutukseen

 

Toiseen osaan voi hakea, kun osa 1 Pieniä ihmeitä™ on suoritettu.

 

Seuraava Pieniä ihmeitä™ alkaa 13.2 ja koulutuksen osa 2 Mindful Systemic Coach™ alkaa syyskuussa – ehdit siis hyvin suorittaa ensimmäisen osan!

Tämä on ENSIMMÄINEN ASKEL ja aloitat huiman matkan systeemiseen ymmärrykseen! Lähde mukaan matkalle, joka nostaa osaamisesi uudelle tasolle!

 

”Kaikella tällä materiaalilla on ollut suuri vaikutus minuun myös henkilökohtaisesti.”

 

ALKAA 13.2.2019!

 

> Lue lisää Pieniä ihmeitä™ -koulutuksesta

Koulutuksen alkuun aikaa...

Koulutuksen rakenne ja sisältö

 

Koulutuskokonaisuus jakaantuu kahteen osaan: Pieniä ihmeitä™ ja Mindful Systemic Coach™ -koulutukset.

Kouluttaja

 

MSC-koulutuksen kehittäjä ja kouluttaja on tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman. Hän on dialogisuuden ja systeemisen konstellaation pioneereja Suomessa. Jani on kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa (esim. neljä S-ryhmän fuusiota ja OP-Pohjolan fuusio). Hän on tukenut useita suuria ja pieniä yrityksiä kulttuurin, johtamisen ja toiminnan kehittämisessä hallitustasolta ruohonjuuritasolle.

 

Jani on myös energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja, mindfulnessohjaaja ja työnohjaajakouluttaja.

 

Hän on perehtynyt organisaatioiden kehittämiseen vuodesta 1993, psykodraamaan vuodesta 1994, joogaan ja meditaatioon vuodesta 1996 (opettanut niitä 20 vuotta) ja systeemiseen konstellaatioon (perhekonstellaatio) vuodesta 2002.

 

Jani on kehittänyt Systeemisen konstellaation (Peili) ja Organisaatiokonstellaation ohjaaja -koulutukset sekä Pieniä ihmeitä ja systeemistä konstellaatiota ja Takaisin tasapainoon -verkkokoulutukset. Hänen Läsnäolon ydin -mindfulnesskurssilleen on osallistunut yli 3000 ihmistä. Hän on myös yhdessä KM Aila Wallinin kanssa kehittänyt Työnohjaaja OKO -koulutuksen (2-vuotinen ja 80 opintopisteen koulutus, joka on Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä).

 

Jani on väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä vuonna 2005. Sen jälkeen hän on tutkinut systeemisen konstellaation menetelmän käyttöä organisaatioiden kehittämiseen 16:ssa organisaatiocasessa osin Työsuojelurahaston tuella.

 

Jani on kokenut terapeutti ja käynyt läpi psykodraamaohjaajan koulutuksen (seitsemän vuotta) Riitta Hiillos-Vuorisen opissa.

 

Perhekonstellaatiota Jani on opiskellut saksalaisen terapeutin Svagito Liebermeisterin ja menetelmän kehittäjän Bert Hellingerin opissa. Jani on esitellyt perhekonstellaatiota YLEn Efter Nio -ohjelmassa vuonna 2016. Hänellä on kaiken kaikkiaan kokemus noin 1000:sta konstellaatiosta.

Yhteystiedot: p. 0500 762 772, etunimi.sukunimi at dialogi-instituutti.fi

KATSO koulutuksen esittelyvideo

 

Esittelyvideon palautteiden keskiarvo on 4,7 (asteikolla 1-5).

 

> Lue lisää

Alla lyhyt teaseri koulutuksesta.

Palautteita

 

Työyhteisöjen kehittämisestä

Varuboden-Oslan fuusio (sitä tukeva hanke kesti 2 vuotta)

 

Vt tj Anne Schneider Varuboden-Osla:

"Projektista on ollut valtavan suuri hyöty tähän mennessä. Näkyy kentälle saakka. Laaja osanotto."

 

Varbuden-Oslan henkilöstöpäällikkö Maria Niska:

"Minusta oli erittäin hyvä, että hanke käynnistettiin jo fuusion alkuvalmistelun aikana, siitä on ollut valtavasti apua fuusion tukemisessa."

 

Varuboden-Oslan johto ja henkilöstö arvioivat fuusiohankkeen jälkeen yhteistyön Janin kanssa arvosanalla 4,8 (asteikko 1-5).

 

Nimettöminä annettuja kommentteja:"Erittäin ammattitaitoinen henkilö."

"Jani on ollut juuri sellainen vaikuttaja tässä projektissa kun minusta pitää olla, vähän takaa-alalla mutta langat koko ajan tiukasti käsissään."

"Hyvää vuorovaikutusta, ihminen joka ymmärtää asioista 'molempien osapuolten' näkövinkkelistä."

"Mahtava vetäjä joka sai ihmisistä irti juuri sen mitä pitikin!"

 

Joitakin muita

SOK:n entinen pääjohtaja Arto Hiltunen ja HOK-Elanto toimitusjohtaja Matti Niemi:

”Yritysjärjestelyjen yhteydessä yrityskulttuurien erojen hahmottamisella ja kulttuurikysymysten huolellisella käsittelyllä on järjestelyn onnistumisen kannalta keskeinen merkitys. HOK:n ja Elannon fuusion yhteydessä saimme Jani Romanilta tärkeän panoksen näissä asioissa.”

 

Jaana Manssila

Sosiaalialan osaamisaluepäällikkö

Metropolia

"Jani Roman toimi asiantuntijayhteisössämme vuorovaikutuksen ja systeemisen ymmärryksen kehittäjänä. Kehitysprosessissa huomio oli yhteisön jäsenten omassa toimijuudessa, dialogin vahvistamisessa ja systeemisten konstellaatioiden harjoituksissa.

 

Kehitysprosessin vetäjänä Jani toimi itse kuten koulutti ja vakuutti kaikki osallistujat sekä omalla esimerkillään että asiantuntemuksellaan, vilpittömällä kiinnostuksellaan ja syvällisellä paneutumisella kehitysprosessin kysymyksiin.

 

Antoisan ja hyödyllisen kehitysprosessin perusteella suosittelen lämpimästi Jani Romanin osaamisen hyödyntämistä organisaatioiden ja työyhteisöjen haastaviinkin kehitystarpeisiin vastaamisessa."

 

Markkinointijohtaja Kirsi Mettälä Plan Suomi Säätiö:

"Se mikä syntyi koko tässä prosessissa ja siinä konstellaatiossa, niin syntyi uudenlaista luottamusta ihmisten välille. Hierarkioilla ja asemilla ei ole enää väliä. Kun koet jotain tällaista yhdessä… Niin syntyy vahva kokemus, että ihmiset ovat vain ihmisiä, siitä syntyi jotenkin erilainen… niin, voimavara organisaation sisään.”

 

Konstellaatioiden opettamisesta

 

”Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista.”

Lea Äikäs-Kohonen

FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

 

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”

Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä

Human Focus Oy, toimitusjohtaja

Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

 

”Koulutuksen tiedollinen anti oli valtaisa syvällisine ajattelua laajentavine keskusteluineen.”

 

”Iso kiitos sinulle Jani. Olet hienosti tilaa antava ja kaikkia kunnioittava opettaja :) Oli todellinen ilo olla tällä kurssilla mahtavien opiskelukavereiden kanssa.”

 

”Loistava kurssi jokaiselle, joka haluaa laajentaa ajatteluaan, osaamistaan ja ymmärrystään erilaisten organisaatioiden ja ihmisryhmien toiminnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä inhimillisten mahdollisuuksien ja toiminnan näkökulmasta. Jokaiselle, joka haluaa kehittää inhimillistä systeemistä ymmärrystään.”

 

”Kouluttaja-ohjaajan avoimen vuorovaikutteinen, dialoginen lähestymistapa. Hänen tapansa jakaa omaamaansa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä kurssitien kulkeminen yhdessä (tasavertaisena) kurssilaisten kanssa mahdollisti jokaiselle kurssilaiselle kokemuksen oman tarpeen mukaisesta oppimistilasta. Jokainen kurssilainen rikastutti kokemuksillaan ja näkökulmillaan kokonaisoppimista, parviälyä.”

 

”Hienon menetelmän koulutus, joka menetelmän luonteesta johtuen varmaankin haasteellista toteuttaa. Onnistuit hyvin, oleellista on ison määrän harjoitusten teko.”

 

Mindfulnessista

 

”Sinun läsnäolostasi annan myös täydet pisteet. Esimerkkisi innostaa. Vaikka jotkut kertomasi asiat unohtuisivatkin, niin esimerkkisi todennäköisesti muistuttaa läsnäolon voimasta – jatkossakin.”

 

”Kiitos kaikista opetuksistasi ja lempeästä tavasta ohjata meitä.”

 

”Tykästyin kovasti myös huumorintajuusi ja siihen, että myös näistä mindfulness asioista voi joskus (useimmiten?) laskea leikkiä.”

 

”Sallivassa ilmapiirissä, lempeässä ohjauksessa sain, löysin ja koin mistä unelmoin ja PALJON enemmän! Lisäksi sain uusia, hienoja elämyksiä ja arvokkaita muistoja. On vaikea löytää sanoja, mutta koen saaneeni uudet työkalut itseni tuntemiseen, kiireen tunteen selättämiseen, ikään kuin lisätunteja vuorokauteen.”

 

”Olet loistava ohjaaja, lempeä, hauska ja hehkussasi on mieluisa paistatella. Halauksesi on lämmin, pehmeä, syvä, läsnäoleva ja empaattinen.”

 

”Jani mahtava kurssinvetäjä, ammattitaitoinen”

 

”No niin, tuntuu että opettaja eli sen mitä opetti, niin ei voi paremmin olla.”

 

”Janille suurkiitos ohjauksesta niin joogassa, kun mindfulness-harjoitteissa. Koskaan ei tuntunut siltä, että olet töissä. Näki, että nautit itse myös molemmista sekä ryhmämme ohjaamisesta. Lämmin myönteisyys ja läsnäolosi tuntui tekemisessäsi huumoria unohtamatta.”

 

”Olen rentoutunut sekä fyysisesti että henkisesti niin, etten parempaa oloa voisi toivoa. Ohjauksesi olivat rauhallisia, hitaasti eteneviä – minulle juuri sopivia. Sain hyvät eväät mukaani, joista riittää pureskeltavaa. Tiedän, että tulen etenemään harjoituksissani ja valitsemallani tiellä.”

 

”Kiitos hyvästä valmennusohjelmasta! Olen iloinen, että lähdin mukaan.”

 

​”[Parasta on] ennen kaikkea lempeys ja inhimillisyys, joka huokuu niin harjoituksista, teksteistä kuin videoistakin.”

 

”Tuntuu tasapainottavan elämääni.”

”Kurssi on ollut sitä, mitä on luvattukin.”

 

”Etenee loogisesti ja tarpeeksi rauhalliseen tahtiin. Syvälle meneviä juttuja.”

 

”Rakastan harjoituksia. Ne lisäävät onnellisuutta yllättävin tavoin.”

 

”Rauhan tunne, jota en normaalisti helposti koe.”

 

”Harjoitusten jälkeen ihanan rentoutunut olo. Kiitos tästä, hyvä kun liityin.”

 

”Selkeä jäsennys asioille sopivan kokoisina palasina tarjoiltuna, monipuolinen sisältö, toimivia erilaisia harjoituksia ja hyvä asiantunteva ohjaaja.”

 

”Teen mielelläni meditaatioita Janin ohjaamana.”

 

”Videot ovat antoisia, opastavat hyvin. Tehtävissä on monia sellaisia, jotka ovat käyttökelpoisia arjessa. Tieto on hyvin annosteltua, ymmärrettävästi esitettyä.”

 

”Yllättävää mikä voima äänen käytöllä - ja ilman häpeää!”

 

”Asiasta on tehty helposti lähestyttävä, mutta silti tehokas (ainakin minulle).”

 

”Tämä sinun kokonaisuus harjoituksineen helpottaa kipuja.”

 

”Ajatus siitä, että tämä voi tosiaan olla tapa olla, ei pelkkä väliaikainen toimintamalli.”

 

”Janin ääni ja tapa ohjata meditaatiota.”

 

“Viimeinkin olen takaisin kehossani.”

 

“Kuinka hyvältä tuntuukaan hengittää syvään ja liikkua tietoisesti, kun onnistun siinä!”

 

”Hengityksen mukaanotto liikkeiden tekemiseen, tuntuu hyvältä ja rauhoittaa.”

 

”Harjoitukset ovat hyviä. Tykkään paljon tehdä niitä.”

 

”Kiitos Jani työstä mitä teet!”

 

”Harjoitukset ovat selkeitä ja riittävän lyhyitä, että niitä tulee harjoitettua arjessa. Aina harjoituksen jälkeen, mikä se sitten on ollutkin, olo on rauhoittunut ja siitä voi sitten jatkaa valitsemalla, mitä tekee seuraavaksi.”

 

”Olen tyytyväinen, että olen tehnyt harjoituksia päivittäin.”

 

”Vuu harjoitus tuntuu hyvältä, koska se heti rauhoittaa. Otan sen heti avuksi varsinkin, jos kiireen tai stressin tuntu alkavat vaivata. Olen oppinut tekemäön harjoituksen jopa ruokaa laittaessanikin!”

 

”Ihana harjoitus hermostoon ja kehoon.”

 

”Kun olen tehnyt harjoituksia niin jälkeenpäin olo tuntuu levolliselta ja rauhoittuneelta. Hyvä fiilis.”

 

”Harjoituksista on tullut hyvällä tavalla osa arkea.”

 

”Ääniharjoitukset ovat minulle uutta ja ihastuin. Erityisesti vuu-harjoitus tuntuu sopivan minulle ja tuntuu ihanalta, miten ääni resonoi eripuolilla kehoa. Tuntuu kuin ääni hieroisi sydäntä sisältäpäin. Vuu-harjoitus jää varmasti osaksi päivittäistä harjoittelua.”

 

”Kävelymeditaatio toimii hyvin luonnossa. Tuntuu, että olen tullut tietoisemmaksi ja keskittyneemmäksi muissakin liikuntasuorituksissa.”

 

”Kuin aika kuluisi hitaammin/läsnäolevammin, arki-iltoinakin on mahdollista saavuttaa viikonlopun tunnelmaa.”

 

”Huomaan innostuvani tästä elämäni ensimmäisestä verkkokurssista enenevästi. Harjoitusten ohjaustapasi on selkeä ja tilaa-antava. Kiitos tähänastisesta!”

 

”Tuntunut että lisänneet läsnäoloa, havainnointia ympärille, itsenäistymistä”

 

”On havainnut, että on ajatellut monesti enemmän kuin aikaisemmin läsnäoloa, tiedostamista ja toisen ihmisten huomioimista.”

 

”Metta-meditaatio on siitä hieno harjoitus, että se auttaa pitkin päivää muistamaan rakkauden ja myötätunnon.”

 

”Tuo mettameditaatio on paras ikinä. Just tuo kohta missä istutaan maailmankaikkeuden rakkauden ja hyväksynnän sataessa päälle ja kaikille yhtä paljon. Kiitos siitä.”

 

”Voimakkaita harjoituksia, pidän näistä paljon.”

 

”Nämä ovat itselleni hyödyllisiä harjoituksia ja pyrinkin tekemään niitä päivittäin. Huomaan, että jokainen päivä ja sitä myötä harjoitus on ihan erilainen.”

 

”Kipu rinnassa helpottui nopeasti ja uskon työstäneeni traumaani rakentavasti.”

 

”Tärkeä teema kiitollisuus. Antaa voimaa, tuo lähelle elämääni liittyvät ihmiset, eläimet, luonnon. Olemme kaikki samalla viivalla. Olemme samanarvoisia.”

 

”Rauhallinen äänesi ja rauhoittuminen auttoivat juuri tässä elämäntilanteessa, kun kaikki myllertää.”

 

”Erityisesti mettameditaatiosi "kolahti" ja ihastutti (olen tehnyt aiemminkin mettameditaatiosta eri versioita). Kiitos!”

 

”Toivon jatko osaa ja harjoituksia ehdottomasti!”

 

”Miellyttävää kuunnella ja toimi rentouttavana ja 'jaksoi keskittyä oleelliseen'.”

 

”Kurssi alkoi kevyesti lyhyillä harjoituksilla joka kannusti jatkamaan. Toteutus oli selkeä ja ohjeistus hyvä.”

 

”Helposta harjoituksesta pystyi etenemään kohti haastavampia omaa tahtia, ja palata aina lyhyempään, niin halutessa. Jo se, että tekijä oli tehnyt kurssin haluten levittää hyvää ilmaiseksi, toi lämmintä tunnetta. :)”

 

”Selkeä, nimensä mukainen - läsnäolon ydinasiat jäsentyneesti esillä. Hienosti valitut harjoitukset.”

 

”Sinulla on mukava ääni. Sisältö hyvä.”

 

”Eka oli tuttu mutta 2 muuta olivat minulle osin uutta ja tykkäsin oikeasti paljon. Äänesi on hyvä ja tapasi puhua lämmin ja rauhoittava. Sain uudelleen taas innostuksen tehdä harjoituksia, kiitos paljon.”

 

”Miellyttävä ja tarpeellinen.”

 

”Rauhallinen, selkeä, helposti omaksuttava.”

 

”Äänesi ja mindfulnessin tempo on juuri oikeanlainen. Rauhoittava, rentouttava, ei mitään ärsyttävää ja auttoi todellakin samantien läsnäolevammaksi. Koin kerran jopa voimakkaan ahdistuksen ja jännityksen poistuvan samantien kun tein harjoituksen. Kiitos sinulle tästä upeasta lahjastasi!”

 

”Vaikutus oli hyvä.”

 

”Tein harjoitteita kotona, työpaikalla, kun asiakas ei tullutkaan vastaanotolle, bussissa matkalla Pärnuun...jne. Ehkä parhaat harjoitteet, joita on tielleni vuosien varrella osunut tai sitten nyt on niiden oikea aika. Janin ääni on kertakaikkisen miellyttävä ja myötätuntoinen, hyväksyvä. Kirjoitukset sivustolla ovat lohdullisia ja läsnäolon ytimessä. Kauniita.”

 

”Mielestäni jokainen ihminen hyötyy tästä kurssista.”

 

”Tämä kurssi teki todella hyvää työpäivien jälkeen kun laskeutui vapaa-ajan viettoon. Aiempina viikkoina kärsin melko paljon rytmihäiriöistä ja muista stressin oireista, mutta pääsin niistäkin eroon. Osittain työrupeama helpotti, mutta selvästi myös tämä kurssi :)”

 

”Erittäin hyvät harjoitukset. Miellyttävä ääni ja ohjaustapa.”

 

”Aivan mahtavaa tehdä, tsemppaava, innostava, aloitin kolmen viikon setin jälkeen uudelleen ykkösosasta, rauhallinen mutta mukaansatempaava ääniraita. Upea kokonaisuus, kiitos❤”

 

”Mielestäni harvinaisen hyvä mindfulness-ohjelma. Lisäksi olen tutustunut lähinnä ulkomaisiin applikaatioihin.”

 

”Lätt att prova på själv. Professionellt grepp, fint skrivna texter som medföljde, dina brev.”

 

”Todella hyvät perusohjelmat, jokainen voi itse sitten soveltaa sopivalla tavalla. Olen kiitollinen.”

 

”Selkeä ja helppo toteuttaa”

 

”Antoi mitä lupasi”

 

”Harjoitus #1 on toiminut loistavasti - ensimmäinen itselleni sopiva kehoskannaus eli harjoitus, jossa mikään ei ärsytä.”

 

”Annan kurssille arvosanan 4, siis lähes "kymppi". Olen todella tyytyväinen kurssin sisältöön. Olen näitä kursseja käynyt runsaasti. Tämä vei minua eternpäin, ehkä aikakin oli kypsä. 🤗”

 

”Olen käynyt mindfullness kursseilla, joten aihe ei ollut vieras. Siitä huolimatta pidin tästä kokemuksesta ja kiitän sinua antamastasi lahjasta.”

 

”Harjoitukset olivat hyviä, joskin jo entuudestaan tuttuja. Se mikä teki kurssista niin hyvän, oli sinun äänesi ja puheesi rytmi. Niiden yhteisvaikutus oli erittäin rentouttava, etten sanoisi hypnoottinen.”

 

”Edettiin mukavasti ja selkeästi; rentoutus, hengitys, tarkkailu, oleminen”

 

”Antaa niin paljon”

 

”Helppo käyttää, kompakti ja monipuolinen. Miellyttävä-äänisyydestä iso plussa!”

 

”Harjoitukset olivat rauhoittavia ja sopivan lyhyitä kiireisenkin arjen keskellä.”

 

”Sopivat harjoitukset ja rauhallinen tahti”

 

”Helppo toteuttaa, selkeä ja toimiva.”

 

”Opin lisää tietoa ja taitoa mindfulnessin harjoittamisesta”

 

”Tein juuri äsken ensimmäistä kertaa Harjoitus #3. Olipa hyvä, vaikuttava, vapauttava ja upea! Nauroin ja kyynelehdin yhtä aikaa kun rakkauden sade satoi punertavin kukanterälehdin päälleni. ❤”

 

”Todella hyödyllinen kurssi esimiehille jotka etsivät itseään.”

 

”Tykkäsin harjoituksista ja niiden tyylistä, plus ääninauhan ääni oli sopivan rauhallinen ja lempeä.”

 

”Kaikki toimi moitteettomasti.”

 

”Tiivis ja selkeä kurssi, jonka sanoma oli selvä. Helppo toteuttaa itsenäisesti omassa arjessa.”

 

”Tack, jag njöt av det här. Vill ha mer, småningom. Fortsätter öva.”

 

”Helposti omaksuttava ja kolmen viikon syklit olivat kiva idea, joka auttoi harjoitteiden maadoittamisessa.”

 

”Kurssi oli hyvä tai oikeastaan loistava😃. Vitosta ei tullut siksi että en saanut ladattua tiedostoa paikallisesti.”

 

”Oli selkeä ja helppokäyttöinen sekä tosi hyödyllinen.”

 

”Harjoitukset ovat sopivan pituisia, selkeitä ja miellyttävällä äänellä ohjattuja.”

 

”Se vaan teki niin hyvää !!! :) Olen pysähtynyt miettimään monia asioita elämässäni ja onnellisuus lisääntynyt murheet vähentynyt. Palaset alkaa pikkuhiljaa loksahtamaan paikoilleen. Harjoitusten jälkeen olen nukkunut hyvin, monesti nukahtanut kesken harjoituksen (on ollu vaikeaa saada unenpäästä kiinni, maate oon tehny harjoitukset illalla lapsen nukahettua). Mieltä puhdistavaa, oloa keventänyt.”

 

”Kiitos kun autat ihmisiä näin ja mahdollistat hyvää oloa”

 

”Kun jokin tulee juuri sopivaan aikaan, se on totta, aitoa ja oikeaa. Näin kävi, olen juuri vakavasti sairaan ystävän tukena, joten tämä lahja on juuri sopiva tähänkin tilanteeseen ja omien voimien ylläpitämiseen, mutta myös laajemmin.”

 

”Olen itse kiitollinen ystävälle, joka tästä kertoi ja antoi lahjan nettiosoitteen ja jonka kanssa jo hiljennyimme. Nyt kun hiljennyin itsekseni kotona erityisesti mette-meditaatioon, olin liikutukseen asti vaikuttunut myötätunnon ja hyvän levittämisestä itsestä ja läheisistä ihmisistä alkaen kaikkeen olevaiseen saakka universaalisti. Se on niin omalta tuntuvaa ja juuri tälläkin hetkellä se ydin sanoma, jota tarvitaan kaikkialla.”

 

”Miellyttävä ääni ja puhetapa, ei mitään häiritsevää.”

 

”Tehtävistä jäi rauhallinen hyvä olo. Ehkä jokainen osio voisi olla myös erikseen, sillä 2 ja 3 tehtävään meni aikaa ja sitähän ei nykyihmisellä ole 😊 Kiitos, sain näistä kovasti apua kriisin keskellä.”

 

”On tuntunut että on ollut monia hyviä vaikutuksia, monia vaikutuksia”

 

"KIITOS ♡♡♡ !!!

[1] Daniel Goleman (2000) Leadership That Gets Results. Harvard Business Review. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33585213/HBR_MustReads_Managing_People.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537965123&Signature=G%2FWf4p6R4K%2Bs%2BgKxDbgF3Ja2dqs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOne_More_Time_How_Do_You_Motivate_Employ.pdf#page=4

 

[2] Jani Roman (2016) Kyselytutkimus systeemisen konstellaation vaikutuksista. n=40. Dialogi-instituutti; Dan Booth Cohen (2006) “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany.  The Family Journal. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1066480706287279; Yildiz Sethi (2010) Does the Process Of Family Constellations Improve Relationships and Wellbeing? http://familyconstellations.com.au/wp-content/uploads/2014/02/research_Dec_2010_doc1.pdf; Gergely Sándor Szabó (2018) The Psychosocial Effects of Systemic / Family Constellation. Study still going on, ends at December 2018. University of the Reformed Church in Hungary & University of Toronto. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03233958; Jani Roman (2016) Systeeminen konstellaatio – Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Dialogi-instituutti. https://www.adlibris.com/fi/kirja/systeeminen-konstellaatio-9789523393721