Tervetuloa systeemisen konstellaation maailmaan!

Johdanto konstellaatioon
-itseopiskelupaketti

Kukaan meistä ei ole irrallinen – me olemme osa isommasta kokonaisuudesta. Systeeminen ymmärrys auttaa Sinua kohtaamaan ja ratkomaan monia haasteita työ- ja yksityiselämässäsi uudella tavalla.

 

Mitä saat kurssilta?

 • Johdatuksen systeemiseen konstellaatioon ja sen teoriaan

 • Tukea työhösi työyhteisön kehittäjänä tai esimiehenä ymmärtäessäsi enemmän systeemisiä rakenteita ja haasteita

 • Tutustut organisaatiokonstellaatioihin ja sen mahdollisuuksiin

 • Tutustut perhekonstellaatioon

 • Saat elämääsi tukevia oivalluksia ja paljon uutta ajateltavaa

 • Saat kattavan ja kiitetyn tietopaketin ja lisäksi yhden upean ja lämminhenkisen systeemisyydestä ja mindfulnessista inspiroituneen harjoitteen!

Kolme syytä ostaa Johdanto konstellaatioon -tietopaketti:

 1. Kätevä tapa tutustua systeemiseen konstellaatioon (ja vähän mindfulnessiin) useiden videoiden ja tekstimateriaalin avulla.

 2. Systeemisten periaatteiden ymmärtäminen tukee työtäsi missä tahansa ihmisyhteisössä.

 3. Pääset mukaan yhä kasvavaan systeemisestä ymmärryksestä kiinnostuneiden piiriin.

 

Lähde mukaan systeemisen ymmärryksen maailmaan!

 • Tuhti itseopiskelupaketti, jossa saat heti kaiken konstellaation oppimateriaalin - päätät itse milloin käyt sen läpi

 • Johdatus organisaatiokonstellaatioihin ja perhekonstellaatioihin

 • Systeemiset voimat ja systeemiset periaatteet

 • Videoita, ladattavia artikkeleita ja muuta tekstimateriaalia

 • Lisäksi lämminhenkinen meditaatioharjoitus, joka konkreettisesti johdattaa niin systeemisyyden kuin mindfulnessin ”henkeen”!

Mitä jokaisen tulisi vähintään tietää systeemisestä konstellaatiosta.

Jani Roman on systeemisen konstellaation pioneeri Suomessa ja Dialogi-instituutin perustaja. Tämä kurssi perustuu hänen yli 15 vuoden kokemukseen systeemisestä konstellaatiosta (kokemus yli 650 konstellaatiosta), 15 organisaatiocasetutkimukseen ja yli 20 vuoden kokemukseen niin haastavista organisaatioiden kehittämishankkeista kuin - mindfulnessista. Hän on väitellyt työpsykologiasta aiheena dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

 

Jani on tekniikan tohtori (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, Master of Quality, psyko- ja sosiodraaman TRO, mindfulnessohjaaja ja systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja.

Mistä on kyse?

Johdanto konstellaatioon on tiivis itseopiskelupaketti systeemisestä konstellaatiosta. Voit näin helposti tutustua omassa rauhassa menetelmään ja teoriaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille konstellaatiosta kiinnostuneille!

Systeeminen konstellaatio on keino tukea minkä tahansa ihmissysteemin hyvinvointia ja auttaa yksilöä löytämään ratkaisuja elämänsä tärkeisiin kysymyksiin. Siitä on kolme muotoa: perhekonstellaatio, joka on terapiaa, organisaatiokonstellaatio, joka auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa, ja yhteiskunnalliset konstellaatiot, jotka auttavat ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja voimia.

Organisaatiokonstellaation avulla tuetaan ihmisiä organisaatioissa ja yrityksissä siten, että he voivat ymmärtää enemmän systeemisistä haasteista ja mahdollisuuksista – ja löytää keinoja edistää omaa toimintaansa tai koko organisaation toimintaa. Menetelmää voidaan käyttää yhteisön sisäisen dynamiikan kehittämiseen, mutta myös strategian, tuotteiden ja brändin kehittämiseen sekä ylipäätään erilaisten tulevaisuuden vaihtoehtojen tutkimiseen. Menetelmän käytön tuomien etujen lisäksi sen myötä kehittyvä systeeminen ymmärrys tukee erityisesti johtamisen kehittämistä.

Perhekonstellaatio on terapiamuoto, joka on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja saavuttanut suuren suosion. Menetelmän kehittäjän saksalaisen psykoanalyytikon ja terapeutin Bert Hellingerin perusoivallus on, että kukaan meistä ei ole yksin - me olemme osa isompaa kokonaisuutta, joista tärkeimpänä on perheemme. Hyvinvointimme riippuu meille tärkeiden ihmissuhteiden hyvinvoinnista.

 
 

Tutkimustuloksia systeemisestä konstellaatiosta

Menetelmä on levinnyt nopeasti ympäri maailman ja sitä on tutkittu kansainvälisesti ja myös Suomessa mm. Työsuojelurahaston tuella. Tulosten mukaan se on luotettava keino diagnostisoida mitä tahansa ihmissysteemiä (Sebastian ja Colette Green 2003, Schlötter 2004, Birkenkrahe 2008, Roman 2015). Lisäksi menetelmän on todettu soveltuvan hyvin organisaatioiden kehittämiseen, kuten strategian ja brändin kehittämiseen (Gminder 2005, Jurg 2010, Roman 2016).

Keväällä 2016 toteuttamassani kyselytutkimuksessa (n=40) organisaatiokonstellaatioihin osallistuneet arvioivat menetelmän hyödylliseksi: 93 % heistä arvioi, että menetelmä tuo paljon tai erittäin paljon lisäarvoa organisaatioiden kehittämiseen. Erityisesti ylimmän johdon edustajat olivat myönteisiä, heistä kaikki kokivat menetelmän hyvin positiivisena. He totesivat mm:

”Tulos oli todenmukainen.”

”Ilmaisuvoimainen tapa kuvata dynamiikkaa.”

”Sain vastauksia ja oivalluksia.”

”Sai toisenlaisen kuvan oman organisaation tilanteesta ja henkilösuhteista.”

Kaikki (100 %) ylimmän johdon edustajista koki saaneensa oivalluksia, jotka auttavat työssä. Sen lisäksi he kokivat saaneensa lisää selkeyttä (67 %) ja myös omassa elämässä ja ihmissuhteissa auttavia oivalluksia (67 %). Kolmannes (33 %) heistä koki ratkaisseensa ongelman konstellaatiolla. Ja 17 % koki, että ”työssäni tapahtui merkittävä muutos konstellaation avulla”.

Seuraavassa joitakin kommentteja kyselytutkimukseen osallistuneilta organisaatiokonstellaation kokeneilta:

”Auttaa ymmärtämään organisaation dynamiikkaa ja rajavetoa yksilöiden omien ongelmien ja yhteisön ongelmien välillä.”

”Yhteisön/organisaation kokonaissynergia ja tarkoitus selkeytyvät ja haasteet tulevat näkyviksi.”

”Organisaation dynamiikkaan uusi näkökulma.”

”Samoin: paljastaa hienosti systeemisiä epäkohtia. On myös jollakin tavalla "vastaanpanematon".”

”Saa nopeasti, vaivatta lintuperspektiivin organisaatioon.”

Myös kokemukset perhekonstellaatiosta ovat hyvin positiivisia. Esimerkiksi kyselyyn vastanneet terapeutit, jotka ovat tutustuneet menetelmään, arvioivat kaikki (100 %) kokemustaan menetelmästä erittäin positiiviseksi.

Terapeutit ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt pohtivat menetelmän etuja mm. seuraavasti:

”Perhekonstellaatiossa ihminen nähdään osana ryhmää. Tämä on hyvä ja täydentävä näkökulma nykyajassa, jolloin yksilön kohtaamat psyykkiset vaikeudet nähdään helposti johtuvan ensisijaisesti hänen henkilökohtaisista fyysistä tai psyykkisistä ominaisuuksistaan tai ajattelu/tunnemalleistaan tms. Perhekonstellaatio auttaa näkemään sen, että emme voi hallita kaikkea, ja että olosuhteilla on suuri vaikutus siihen, mitä tunnemme ja koemme. Näin voimme päästää irti turhasta syyllisyydestä ja löytää oman paikkamme niin perheryhmässä kuin suuremmissakin ryhmissä.”

”Antaa lisäarvoa muihin terapiamenetelmiin.”

”Menee syvemmälle kuin oma "tarina" eli omat käsitykset siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat.”

”Konstellaation kautta tulee laajempi näkemys omasta suvusta ja asioista, jotka vaikuttavat suvussa. Konstellaatio avaa omaa elämäntilannetta, mitä käsittelee ja usein sellaisia asioita suvusta tai perheestä, joita ei ole itse nähnyt. Näkemyksen kautta tulee tietoisuus ja hyväksyminen. Hyväksyminen vapauttaa toimimaan tietoisempana.”

Tyypillisiä vaikutuksia konstellaatiosta oli elämää ja ihmissuhteita tukevien oivalluksien saaminen (96 % vastaajista), selkeytyminen (63 %) ja myötätuntoiseksi ja rakastavammaksi tuleminen (59 %). Sanallisissa selityksissä vastaajat totesivat mm:

”Sain ymmärrystä suvussani vaikuttaviin asioihin.”

”Laskeutui syvä rauha.”

”Sai tunneprosessin liikkeelle uudella tavalla, uutta näkemystä perhehistoriaan.”

”Tunsin perhekonstellaatiossa tapahtuvan syvemmän näkemisen tuoman uuden näkökulman muuttavan vanhoja jähmettyneitä lukkoja pysyvällä tavalla.”

”Kokemus oli hämmentävä. käsiteltävää ja sulattelemista tästä kesti kuukausia.”

”Tuli ymmärrystä omasta perhetaustastani, hyväksymistä ja näkemystä omasta perheestä ja omasta elämäntilanteesta, näin itseni selkeämmin osana omaa sukuna, kiitollisuutta elämästä, nöyryyttä kohtalostani.”

”Konstellaatio on avannut näkökulmia ja ymmärrystä omiin perhesuhteisiini. Se on rakentanut hyväksyvää ja rakkaudellista suhdetta perheeseen ja auttanut päästämään irti turhasta syyttelystä.”

(Lähde: Kyselytutkimus konstellaatiokokemuksista 2016, Yhteenvetoraportti, Dialogi-instituutti)

Olen vuosina 2009-2016 käyttänyt menetelmää tutkimuksen puitteissa organisaatioiden kehittämiseen 15:ssä organisaation kehityshankkeessa, joissa olen tehnyt noin 30 konstellaatiota (kaiken kaikkiaan kokemukseni on yli 650 konstellaatiota). Toteutin konstellaatioita sekä ulkopuolisten, organisaatiosta riippumattomien ihmisten kanssa, jolloin konstellaation teki organisaation johtaja ja riippumattomat apuhenkilöt toimivat edustajina rooleissa, ja myös organisaatioiden omien ihmisten kanssa. Lisäksi mukana on yksilökonstellaatioita, jolloin läsnä on ollut vain organisaation ihminen ja minä.

Näiden hankkeiden pohjalta näyttäisi, että:

 • Menetelmä kuvaa suhteellisen luotettavasti tutkittavaa systeemiä.

 • Menetelmän avulla voidaan tukea organisaation kehitystä. Joissakin tapauksissa konstellaatio näytti tuottavan jopa yllättävän ison muutoksen organisaatioon.

 • Menetelmä sopii hyvin niin ryhmien kuin yksilöiden tukemiseen. Ryhmissä se luo yhteistä tunnejälkeä lisääntyneen ymmärryksen lisäksi ja antaa ryhmälle sanoja ja mielikuvia, jotka tukevat ongelmanratkaisua. Voimakkaan emotionaalisen kokemuksen kautta ryhmä kokee jakaneensa jotain merkittävää ja he voivat viitata siihen jopa vuosien päästä. Yksilötyöskentelun muotona, kuten työnohjauksessa tai coachauksessa, menetelmä toimii myös hyvin ja voi tuottaa merkittäviä uusia oivalluksia.

 • Menetelmän käyttö voi olla vaativaa, ja se edellyttää riittävää koulutusta.

 

Läheitä:

Birkenkrahe, M. (2008). System constellations as a tool supporting organisational learning and change processes. International Journal of Learning and Change. Issue: Volume 3, Number 2 / 2008. Pages: 125 – 144.

Cohen, D. B. (2006). “Family Constellations”: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process From Germany. The Family Journal July 2006 14: 226-233.

Gminder C. U. (2005), Using the management constellation as tool for corporate sustainability, International congress and innovation fair “Sustainable management in action”, University of Geneva, 19 - 20 September.

Green, S. & Green, C. (2003). Organisation Constellations: A Hellinger Lens for Viewing Organisation Relationships and Change. December, Issue 4, Systemic Solutions Bulletin, Portland.

Green, C. & Green, S. (2008). ‘Organisational Reflections: Hidden Dynamics in Family Business’, The Knowing Field, Issue 11, January.

Jurg, W. (2010) Unravelling Branding Systems. The Perceived Usefulness in Branding Constellations. Groningen. Uitgeverij Het Noorderlicht.

Roevens LM J., (2008) Systemic Constellations Work in Organizations. Amsterdam. Science Guide.

Roman, J. (2011) Systeeminen ymmärrys ja systeeminen konstellaatio. Dialogi-instituutti.

Roman, J. (2015) Systeeminen konstellaatio muuttaa käsityksemme ihmisestä osana yhteisöä. www.dialogi-instituutti.fi. Katso myös Työsuojelurahaston raportti: Systeeminen konstellaatio organisaation kehittämisen menetelmänä. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=110306

Roman, J., (2016) Systeeminen konstellaatio. Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Books on Demand. Saatavilla kaikista verkkokirjakaupoista ja suoraan Dialogi-instituutista. 

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää neljä moduulia, joissa useita videoita ja tekstimateriaalia sekä ladattavia artikkeleita - aikamoinen tietopaketti! Materiaali on käytössäsi 6 kk.

Sisältö:

 • Moduuli 1: Johdanto

  • Mitä konstellaatio on

  • Konstellaation tausta

  • Miten opiskella konstellaatiota

 • Moduuli 2: Organisaatiokonstellaatio

  • Systeemiset voimat ja systeeminen ymmärrys

  • Tutkimustuloksia

  • Esimerkkejä konstellaation käytöstä

 • Moduuli 3: Perhekonstellaatio ja mindfulness

  • Johdanto perhekonstellaatioon ja mindfulnessiin

 • Moduuli 4: Harjoite

  • Systeemisestä ymmärryksestä inspiraationsa saanut lämminhenkinen kiitollisuutta kehittävä meditaatioharjoite, joka saa sinut tarkastelemaan elämääsi uusin silmin! (tulee kahden viikon päästä kurssin alettua, jolloin olet ehtinyt käydä jo suuren osan oppimateriaalista läpi)

 
 

Ilmoittaudu!

Kurssin hinta on nyt vain 69 euroa (sis. alv).

Voit maksaa kurssin myös kolmessa erässä á 23 euroa/kk (sis. alv).

Kurssilla on 14 päivän rahat takaisin -takuu.

Maksusi jälkeen saat sähköpostin ja pääset aloittamaan kurssin heti, ja materiaalia voit käydä läpi omassa tahdissasi. Kurssimateriaalia voit käyttää tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletilla - ihan miten vain haluat.

Jos sinulla on kysyttävää kurssista, voit ottaa minuun yhteyttä (jani.roman [at] dialogi-instituutti.fi).

Nähdään kurssilla! :)

Epäröitkö?

Mietitkö, mitä osaamista tai välineitä kurssin käymiseen tarvitaan? Tavallinen tietokone tai älypuhelin tai tabletti riittää – muuta ei tarvita.

Tai pohditko, saatko kurssilta kattavan kuvan konstellaatiosta? Tietopaketti antaa paljon niin vasta-alkajalle kuin kokeneellekin! Kurssin materiaalia on kiitetty. Se antaa selkeän ja havainnollisen kuvan systeemisestä konstellaatiosta ja sen teoriasta. Lisäksi mukana olevat esimerkit havainnollistavat miten sitä voi soveltaa. Tällä itseopiskelukurssilla asiat tulevat käytyä läpi perusteellisemmin kuin tavallisella kurssilla!

Vai pohdituttaako, mitä hyötyä tästä on? Ehkä muiden kokemukset auttavat sinua?

”Olen osallistunut Jani Romanin ohjaamiin perhe-, organisaatio- ja yhteiskunnallisiin konstellaatioihin useamman kerran. Kaikissa niissä on tapahtunut merkittäviä asioita. Tarkasteltava ongelmatilanne on saanut konstellaation avulla uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Itse olen saanut konstellaatioista tärkeitä oivalluksia liittyen omaan elämääni, organisaatioihin tai jopa koko yhteiskuntaan.

Jani Romanin ohjaustavassa heijastuu tutkiva mieli, uteliaisuus ja halu oppia yhdessä osallistujien kanssa. Rauhallisella otteellaan hän antaa konstellaatiolle ja siihen osallistuville aikaa ja tilaa. Jani on ohjaajana empaattinen ja ohjattavan asiaan syventyvä. Hänen ohjaamissaan konstellaatioissa on helppo eläytyä eri rooleihin.”

Terttu Niemelä, FM, psykologi, johdon konsultti, työyhteisökehittäjä
Human Focus Oy, toimitusjohtaja
Kirjoittanut mm. ”Haasteena luottamus - työyhteisön sosiaalinen pääoma ja syvärakenne” ja ”Hengittävä työyhteisö - johtamista muutosvirrassa” (yhdessä Marja Mäkipeskan kanssa).

”Olen tuntenut Janin reilun kymmenen vuoden ajan. Tutustuin Janiin perhekonstellaation kouluttajana ja konstellaatioiden vetäjänä. Sittemmin Jani paneutui intohimoisesti myös organisaatiokonstellaatio -lähestymistapaan, tehden yhteistyötä lukuisten organisaatioiden kanssa. Hän tutki ja kehitti systemaattisesti lähestymistapaa, joka osoittautui voimalliseksi organisaatioiden kulttuuristen ilmiöiden ja teemojen tutkimisessa ja näkyväksi tekemisessä. Sain olla mukana kahdessa organisaation kehittämishankkeessa, joissa konstellaatiomenetelmä toi aivan olennaista tietoa organisaation näkymättömästä, mutta työntekijöille ja johdolle hyvin todellisesta maailmasta, jota oli ollut vaikea aiemmin pukea sanoiksi. Esille tultuaan ihmisten ymmärrys tilanteestaan ”loksahti" kohdalleen. Yhteiskunnalliset konstellaatiot, joista parissa olen ollut mukana, ovat jatkaneet tätä systeemistä tutkimusmatkaa. Kokemukseni roolissa työskentelystä on, että konstellaatiotyöskentelyt tuo tietoa "sisältä päin", voimakkaita kokemuksellisia oivalluksia, jotka ovat tuoneet uutta.

Olemme käyneet Janin kanssa lukuisia pohtivia ja tutkivia keskusteluja. Hienointa niissä on ollut se, että lähes aina on syntynyt jotain uutta oivallusta, sellaista, mitä emme olleet tavoitelleet, vaan mikä syntyi yhdessä ihmettelyn myötä. Jani on ihminen, joka taitaa dialogin aidosti, ei vain teoriassa.

Voin lämpimästi suositella Jania konstellaatiotyöskentelyn osaajana ja ammattilaisena. Olen kymmeniä kertoja ollut sekä hänen ohjaamissaan konstellaatioissa, että seurannut hänen työskentelyään asiakkaan kanssa ja ohjatessaan konstellaatiota. Janin tapa työskennellä on rauhallista, levollista ja arvostavaa. Hän on erinomaisen tilannetajuinen, mikä on näkynyt esimerkiksi lempeänä ja usein vapauttavana huumorina. Hän luo osallistujille turvallisen tilan työstää vaikeitakin aiheita. Jani kannattelee ihmisten prosessointia, mikä eritoten henkilökohtaisten ja/tai monimutkaisten kysymysten kohdalla on ollut kullanarvoista."

Lea Äikäs-Kohonen

FM, Senior Psychologist, työnohjaaja, konsultti, sovittelija

Lähde nyt mukaan, sillä tämä tarjous ja mahdollisuus on ainutkertainen!

Vieläko mietit? Ehkä haluat lukea ensin kaksi ILMAISTA artikkelia? Mutta muista, että edut ovat vain rajoitetun ajan!